सेप्टी ट्यांकी ढल मर्मत निर्माण सेवा

Kathmandu is the capital and largest metropolitan city of Nepal. Issues of drainage management have been a major problem in Kathmandu valley. Most of Kathmandu’s septic tanks do not function properly.
* ढल,टोइलेट,मंगाल,जाम भयमा खोलिन्छ 
* निर्माण  तथा मर्मत कार्य अनुभबी मिस्त्रीबाट राम्रो काम गरिन्छ 
* सेप्टी ट्यांकी साढे दुइ घोडाको मेसिनबाट सफाई गरिन्छ 
* ह्युम् पाइप , पोलिथिन पाइप ग्यारन्टीका साथ फिटिंग गरिन्छ 
Healthy living Water For your Healthy life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *